Achtergrond


De gegevens op deze website

De gegevens op deze website zijn gebaseerd op het Verkeersmodel Amsterdam (VMA), versie 1.4. Na het kiezen van het gewenste prognosejaar zijn de verkeersintensiteiten (motorvoertuigen) per wegvak op te roepen. De gegevens zijn onderverdeeld in de voertuigcategorieën en dagperioden die vereist zijn voor luchtkwaliteit- en geluidhinderonderzoek. Het gaat hierbij om intensiteiten voor beide rijrichtingen samen.

Uitgangspunten

De uitgangspunten van het Verkeersmodel Amsterdam zijn te vinden in het document ‘Uitgangspunten Verkeersmodel Amsterdam 2015’ dd. 30-10-2104, ERRATUM maart 2015. Hierin is onder andere terug te vinden van welke infrastructuurwijzigingen is uitgegaan voor de netwerken van de prognosejaren, welke sociaal-economische gegevens (aantal inwoners en aantal arbeidsplaatsen) zijn gebruikt en welke beleidsinstellingen zijn gebruikt. Het document is door B&W van de Gemeente Amsterdam vastgesteld. Het document is te downloaden via de link onder ‘Achtergrond’ op de hoofdpagina van deze site.

Onzekerheid

Een verkeersmodel is een afspiegeling van de werkelijkheid. Het verplaatsingsgedrag in het model is het resultaat van analyse van verkeerstellingen en het werkelijke verplaatsingsgedrag gebaseerd op representatieve steekproeven onder de bevolking. Steekproefonderzoek kent onzekerheden. Zo ook de toekomst. Voor de toekomst worden in het verkeersmodel veronderstellingen gedaan over bouwplannen (bijvoorbeeld woningen, kantoren, infrastructuur), beleidsontwikkelingen (bijvoorbeeld ontwikkeling van parkeerkosten, dienstregeling OV) en economische groei (bijvoorbeeld het aantal banen, autobezit). Dit betekent dat de uitkomsten van het verkeersmodel enige mate van onzekerheid kennen.

Houdbaarheid

Ongeveer iedere twee jaar vindt er een actualisatie plaats van het verkeersmodel waarmee de gegevens op deze website zijn gegenereerd. Na een actualisatie worden de nieuwe basisprognoses op deze website geplaatst. Vanaf dat moment dienen de nieuwe cijfers te worden gebruikt.

Beperkingen

Op deze website zijn veel gegevens eenvoudig direct toegankelijk gemaakt. Er zijn echter een aantal beperkingen.

Modaliteiten

Via de website zijn alleen (geprognosticeerde) intensiteiten van het autoverkeer en het openbaar vervoer te verkrijgen. Informatie over (brom)fietsers en voetgangers wordt niet gepubliceerd. Voor deze informatie kan contact worden opgenomen met V&OR.

Netwerken

Voor de prognosejaren 2015, 2020, 2025 en 2030 wordt het wegennetwerk van het betreffende jaar weergegeven. Wegen die buiten de gemeentegrenzen van Amsterdam liggen zijn niet opgenomen. Daarnaast worden de rijkswegen buiten beschouwing gelaten. Voor gegevens buiten de gemeente Amsterdam kan contact worden opgenomen met de betreffende gemeente. Gegevens van rijkswegen kunnen worden opgevraagd bij wegbeheerder Rijkswaterstaat.

Woonstraten

In principe zijn alle belangrijke wegen in Amsterdam in het beheer van de gemeente op de website opgenomen. De meeste woonstraten (met een maximumsnelheid van 30 km per uur) zijn echter niet op deze site te vinden. Op de meeste van deze wegen is de verkeersintensiteit dusdanig laag dat luchtkwaliteit- of geluidhinderonderzoek niet nodig is.

Snelheidslimiet en wegdektype

De maximumsnelheden en het wegdektype van de opgenomen wegen zijn niet op de website terug te vinden. Het wegdektype kan bij het betreffende stadsdeel worden opgevraagd.

Prognosejaren

De standaard prognosejaren uit het Verkeersmodel Amsterdam zijn 2015, 2020, 2025 en 2030. Gegevens voor tussenliggende jaren kunnen worden bepaald door middel van interpolatie.